Rızık, bolluk ve bereket isteyenler bu sureyi her akşam okuyun! Vakıa suresi okunuşu, anlamı ve faziletleri

Araç Tavsiyeleri, Ehliyet Tipleri, Ekonomik Sürüş, Eski Ehliyet Değişimi, Genel, Sürücü Belgesi Sınıfları, Sürücü Kursları Oca 09, 2023 Yorum Yok

Vakıa Mühleti, Kur’an-ı Kerim’de yer Meydan en faziletli müddetlerden biridir. Mekke devrinde nazil olmuştur.

Vakıa Müddeti 96 ayetten oluşmaktadır ve mushaftaki sıralamaya nazaran elli altıncı, iniş sırasına nazaran ise kırk altıncı müddettir.

Uzun bir mühlet olması sebebiyle ezberlenmesi zordur. Peygamber efendimizin her akşam okunmasını önerdiği Vakıa Müddeti, Rahmet ve bolluk getirir. Zenginlik müddeti olarak bilinir.

Vakıa Mühleti okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. İza veka’atilvaki’atu.

2. Leyse livak’atiha kazibetun.

3. Hafıdatun rafi’tun.

4. İza ruccetil’ardu reccen.

5. Ve bussetilcibalu bessen.

6. Ve fekanet hebaen munbessen.

7. Ve kuntum ezvacen selaseten.

8. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.

9. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti.

10. Vessabikunessabikune.

11. Ulaikelmukarrabune.

12. Fiy cennatin na’ıymi.

13. Sulletun minel’evveliyne.

14. Ve kaliylun minel’ahıriyne.

15. ‘ala sururin medunetun.

16. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne.

17. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune.

18. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin.

19. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune.

20. Ve fakihetin mimma yetehayyerune.

21. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.

22. Ve hurun ‘ıynun.

23. Keemsalillu’luilmeknuni.

24. Cezaen bima kanu ya’melune.

25. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen.

26. İlla kıylen selamen selamen.

27. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.

28. Fiy sidrin mahdudin.

29. Ve talhın mendudin.

30. Ve zıllin memdudin.

31. Ve main meskubin.

32. Ve fakihetin kesiyretin.

33. La maktu’atin ve la memnu’atin.

34. Ve furuşin merfu’atin.

35. İnna enşe’nahunne inşaen.

36. Fece’alnahunne ebkaren.

37. ‘Uruben etraben.

38. Liashabilyemiyni.

39. Sulletun minel’evveliyne.

40. Ve sulletun minelahiriyne.

41. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.

42. Fiy semumin ve hamiymin.

43. Ve zıllin min yahmumin.

44. La baridin ve la keriymin.

45. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.

46. Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi.

47. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune.

48. Meskene abaunel’evvelune.

49. Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne.

50. Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin.

51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.

52. Leakilune min şecerin min zakkumin.

53. Femaliune minhelbutune.

54. Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi.

55. Feşaribune şurbelhiymi.

56. Haza nuzuluhum yevmeddiyni.

57. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.

58. Efereeytum ma tumnune.

59. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.

60. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.

61. ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.

62. Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune.

63. Efereeytum ma tahrusune.

64. Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une.

65. Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.

66. İnna lemuğremune.

67. Bel nahnu mahrumune.

68. Efereeytumulmaelleziy teşrebune.

69. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.

70. Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune.

71. Efereeytumunnarelletiy çeşidine.

72. Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune.

73. Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.

74. Fesibbıh bismi rabbikel’azıymi.

75. Fela uksimu bimevakı’ınnnucumi.

76. Ve innehu lekasemun lev ta’lemune ‘azıymun.

77. İnnehu lekur’anun keriymun.

78. Fiy kitamin meknunin.

79. Lya yemessuhu illelmutahherune.

80. Tenziylun min rabbil’alemiyne.

81. Efebihazelhadiysi entum mudhinune.

82. Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibune.

83. Felevla iza beleğatilhulkume.

84. Ve entum hıyneizin tenzurune.

85. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.

86. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.

87. Terci’uneha in kuntum sadikıyne.

88. Feemma in kane minelmukarrebiyne.

89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na’ıymin.

90. Ve emma in kane min ashabilyemiyni.

91. Feselamun leke min ashabilyemiyni.

92. Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.

93. Fenuzulun min hamiymin.

94. Ve tasliyetu cahıymin.

95. İnne haza lehuve hakkulyakıyni.

96. Fesebbih bismi rabbikel’azıymi.

Vakıa Müddeti anlamı

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Kıyamet koptuğu vakit.

2. Onun vukuunu yalanlayacak hiç kimse yoktur.

3. O alçaltıcı, yükselticidir.

4. Yer şiddetle sarsıldığı zaman!

5. Dağlar parçalandığı zaman!

6. Dağılıp toz duman haline geldiği zaman!

7. Ve sizler üç Sınıf olduğunuz zaman!

8. Sağın adamları, ne uğurludurlar onlar!

9. Solun adamları, ne uğursuzdurlar onlar!

10. Hayır yarışlarında tâ öne geçip kazananlar.

11. İşte onlar (Allah’a en çok) yaklaştırılmış olanlardır.

12. Naîm cennetindedirler.

13. Onların Aka bir kısmı eski ümmetlerdendir.

14. Bir kısmı da sonrakilerdendir.

15. Altın ve mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler.

16. Onların üzerine karşılıklı olarak yaslanırlar.

17. Etraflarında ölümsüz gençler dolaşır.

18. Akıp giden şarap kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle.

19. Bu şaraptan ne başları ağrıtılır ne de akılları giderilir.

20. Beğendikleri meyveler.

21. Canlarının çektiği kuş etleri.

22. Onlar için ceylan gözlü huriler vardır.

23. Gün görmemiş inciler üzere.

24. İşledikleri amellerine karşılık olarak.

25. Orada boş ve günaha sokacak bir Laf duymazlar.

26. Yalnızca selâma karşılık selâm kelamı işitirler.

27. Defterleri sağdan verilenler, ne Mesut o sağcılara!

28. Onlar dikensiz kirazlar,

29. Salkımları sarkmış muz ağaçları,

30. Uzamış gölgeler altındadırlar.

31. Çağlayarak akan sular kenarlarındadırlar.

32. Bol meyveler ortasında,

33. Bitip tükenmeyen ve yasak da edilmeyen.

34. Ve yüksek döşekler üzerindedirler.

35. Biz onları (cennete giren kadınları) yesyeni bir yaratılışla yaratmışızdır.

36. Böylelikle onları daima bakire kızlar yapmışızdır.

37. Eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta nâzeninler kılmışızdır.

38. Tüm bunlar Ashab-ı Ant (sağcılar) içindir.

39. Onların birçoğu evvelki ümmetlerdendir.

40. Birçoğu da sonrakilerdendir.

41. Meslek defterleri soldan verilenler! Onlar ne uğursuzdurlar!

42. İnsanın içine işleyen ateşin alevi ve kaynar su içindedirler.

43. Onlar kapkara dumandan bir gölge altındadırlar.

44. Ki ne serindir, ne de hoş!

45. Zira onlar bundan Evvel (dünyada iken) varlık içinde şımartılmışlardı.

46. Aka günah işlemekte direnir dururlardı.

47. Ve diyorlardı ki: “Öldüğümüzde, toprak ve kemik yığını olduğumuzda mı, biz mi tekrar dirileceğiz?”

48. “Önce gelip geçmiş cetlerimiz da mı?”

49. De ki: “Hem evvelkiler, hem sonrakiler.”

50. “Bilinen bir günün muhakkak vaktinde kesinlikle toplanacaklardır.”

51. Sonra siz ey sapıklar, yalanlayıcılar!

52. Doğrusu siz zakkum ağacından yiyeceksiniz.

53. Karınlarınızı onunla doyuracaksınız.

54. Üzerine de kaynar su içeceksiniz.

55. Hem de susamış develerin suya saldırışı üzere içeceksiniz.

56. Ceza gününde işte onlar bu türlü ağırlanacaklardır.

57. Ey inkâr edenler! Sizi biz yarattık. Hâlâ Tasdik etmeyecek misiniz?

58. Gördünüz mü (rahimlere) akıttığınız meniyi?

59. Onu (siz mi düzgün bir insan sûretine getirip) yaratıyorsunuz, yoksa yaratanlar biz miyiz?

60. Aranızda mevti takdir eden biziz ve biz önüne geçilebileceklerden değiliz.

61. Sizi ortadan kaldırıp da sizin yerinize benzerlerinizi getirmeye ve sizi bilmeyeceğiniz bir biçimde yaratmaya da gücümüz kâfi.

62. Her halde birinci yaratılışınızı bilirsiniz, (fakat tekrar yaratılacağınızı) düşünmeli değil misiniz?

63. Artık bana ekmekte olduğunuz (tohum işini) haber verin!

64. Onu yerden siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitirenler biz miyiz?

65. Şayet isteseydik onu (o ekini tohumsuz) bir ot kırıntısı yapardık da siz şaşakalırdınız.

66. (O Vakit şöyle derdiniz): “Doğrusu biz Fazla ziyana uğratıldık.”

67. “Hatta umduğumuzdan yoksun kaldık.”

68. İçmekte olduğunuz suyu da söyleyin bana!

69. Onu buluttan indiren siz misiniz, yoksa indirenler biz miyiz?

70. Şayet dileseydik, onu (içilmeyecek) tuzlu bir su yapardık. Hâlâ şükretmez misiniz?

71. Söyleyin artık bana, çakmakta olduğunuz ateşi!

72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa biz miyiz yaratan?

73. Biz onu bir ibret ve çöl yolcuları için bir fayda yaptık.

74. çok Aka olan Rabbinin ismini tesbih et!

75. Hayır! Yıldızların yerleri üzerine andolsun ki!

76. Bu, Şayet bilirseniz, sahiden Aka bir yemindir.

77. Kesinlikle ki o, elbette Fazla onurlu bir Kur’an’dır.

78. Muhafaza altında olan bir kitaptadır.

79. Temizlenmiş olanlardan oburu ona el süremez.

80. Âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.

81. Artık siz bu kelamı mü küçümsüyorsunuz?

82. Rızkınıza karşılık şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?

83. Can boğaza dayandığında,

84. Siz (o can çekişen kimseye) bakar durursunuz.

85. Biz ona sizden yakınız, Lakin siz görmezsiniz.

86. Şayet siz hesap ve ceza görmeyecekseniz,

87. Onu (çıkmak üzere olan canı) Geri çevirsenize! Tezinizde gerçek kelamlı iseniz.

88. O (ölen şahıs Allah’a) yaklaştırılanlardan ise,

89. Ona rahatlık, hoş rızık ve Naîm cenneti var.

90. Şayet sağcılardan ise,

91. “Ey sağcı! Sağcılardan sana selâm!” denir.

92. Amma yalanlayıcı sapıklardan ise,

93. İşte ona kaynar sudan bir ziyafet,

94. Ve cehenneme atılma vardır.

95. Kesin gerçek budur işte.

96. çok Aka olan Rabbinin ismini tesbih et!

Vakıa Mühleti faziletleri

Vakıa Mühleti, zenginlik müddeti olup, epeyce tesirli ve Güçlü bir müddettir. Peygamber Efendimiz tarafından her gece okunması tavsiye edilmiştir. Bu süreyi nizamlı okuyana fakirlik dokunmayacağı müjdelenmiştir.

Ölüm döşeğindeki şahıs için okunduğunda sorgu meleklerinin sorgusu sırasında ölen şahıs sorulara daha kolay karşılık verir.

40 gün boyunca her gün Vakıa mühleti okunduğunda helal rızık kazanılır, zahmet çekilmez. Allah-u Teala kişinin ne muradı varsa verir.

İkindi ve akşam namazlarından sonra okunduğunda bol ve helal kar nasip edilir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir